ROZWÓD I PODZIAŁ MAJĄTKU

Doskonale wiemy, jak trudne dla naszych Klientów są sprawy rozwodowe. Już samo podjęcie decyzji o rozwodzie, czy otrzymanie już pozwu rodzi wiele pytań. Co z dziećmi, co z majątkiem jaki posiadają małżonkowie, co dalej? Na wszystkie nurtujące Państwa pytania uzyskacie Państwo odpowiedź od naszych specjalistów w ramach porady prawnej. Poniżej przedstawiamy Państwu ogólne informacje w najczęściej występujących sprawach.

Przesłanki orzeczenia rozwodu:

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Warunkiem orzeczenia rozwodu jest poza zupełnym i trwałym rozkładem pożycia, jest ustalenie że nie zachodzi:
1) sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków;
2) sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego;
3) niedopuszczalność żądania rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód.

Rozwód z orzeczeniem o winie lub bez winy:

Orzekając rozwód, sąd orzeka również, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Inne rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym:

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o:

  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków
  • kontaktach rodziców z dzieckiem
  • orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.
Skutki rozwodu:

Prawomocne orzeczenie rozwodu powoduje doniosłe skutki prawne. Wyrok uwzględniający powództwo o rozwód po uprawomocnieniu się jest skuteczny wobec osób trzecich. Po prawomocnym orzeczeniu rozwodu węzeł małżeński ulega rozwiązaniu, między stronami ustaje małżeństwo. Byli małżonkowie mogą zawrzeć nowe małżeństwo, także ponownie ze sobą. Skutkiem rozwodu jest ustanie praw i obowiązków osobistych między małżonkami, ustaje wspólność majątkowa, małżonkowie nie dziedziczą po sobie, ustaje domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki – z zastrzeżeniem art. 62 § 1 k.r.o. Przekształceniu ulegają obowiązki alimentacyjne.

Koszty procesu:

Kosztami procesu są koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.
Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić koszty procesu przeciwnikowi na jego żądanie (art. 98 § 1 k.p.c.).

Zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 623). Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Podział majątku:

Podział majątku wspólnego jest możliwy z chwilą ustania wspólności majątkowej między małżonkami.
Wspólność ustawowa przestaje istnieć z chwilą ustania małżeństwa bez względu na jego przyczynę. Ustaje ona zatem:

1) z chwilą śmierci jednego z małżonków lub jednoczesnej śmierci obojga małżonków;
2) z chwilą, która w prawomocnym orzeczeniu o uznaniu jednego z małżonków za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci (art. 55 § 1 k.r.o.);
3) z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód (art. 56 § 1 k.r.o.);
4) z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa (art. 21 k.r.o.).

Ustanie wspólności ustawowej w trakcie trwania małżeństwa może nastąpić jedynie w razie:

1) zawarcia przez małżonków umowy, którą wspólność ustawową rozszerzą lub ograniczą albo ustanowią rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (art. 47 § 1 k.r.o.) – z chwilą zawarcia umowy lub z chwilą w niej oznaczoną;
2) ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej (art. 52 § 1 i 1a k.r.o.) – z chwilą oznaczoną w wyroku;
3) ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 § 1 k.r.o.) – z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu;
4) ogłoszenia upadłości jednego z małżonków (art. 53 § 1 k.r.o. oraz art. 124 p.u.n.) – z chwilą ogłoszenia upadłości;
5) orzeczenia separacji (art. 54 § 1 k.r.o.) – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o separacji.

Podziału ich majątku wspólnego można dokonać w dwojaki sposób:

1) w drodze umowy,
2) w drodze postępowania sądowego.