26 stycznia 2021

JAK NAPISAĆ POZEW O ALIMENTY

Aspekt finansowego utrzymania rodziny jest niezwykle istotny. W sytuacji, gdy kwestia alimentów nie zostaje rozstrzygnięta w wyroku rozwodowym, w przypadku braku porozumienia rodziców w zakresie kosztów utrzymania dzieci, zmuszeni jesteśmy wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem o alimenty. Podobnie w sytuacji, gdy chcemy dochodzić podwyższenia lub obniżenia alimentów.

Prawidłowe przygotowanie się do sprawy, w tym prawidłowe sporządzenie pozwu ma istotny wpływ na wynik sprawy. Prawidłowe zgłoszenie wniosków dowodowych, zawnioskowanie i przesłuchanie świadków ma znaczący wpływ na rozstrzygnięcie. Na co zwrócić uwagę samodzielnie sporządzając pozew i jak przygotować się do sprawy o alimenty?

Kiedy można żądać zasądzenia alimentów?

Zgodnie z art. 133 § 1 rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. A zatem podstawą przyznania alimentów jest niesamodzielność dzieci, czyli niemożność samodzielnego utrzymania się. Tu sądy biorą pod uwagę wiele aspektów w tym wiek czy wykształcenie. Osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie oznacza, że obowiązek alimentacyjny wygasa. Każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie. Podczas przyjmowania takiego rodzaju spraw zwracamy naszym Klientom uwagę na mocne i słabe strony powierzanej nam sprawy.

Pozew o podwyższenie lub obniżenie alimentów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez „zmianę stosunków” należy rozumieć zmianę okoliczności istotnych z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i zakresu świadczeń alimentacyjnych. Zatem nie każda zmiana w życiu obowiązanego czy uprawnionego do alimentów będzie podstawą do zmiany orzeczenie alimentacyjnego, w szczególności jeśli nie mają charakteru trwałego, zasadniczego, i nie wyczerpują przesłanek, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego.

Kierując się doświadczeniem w prowadzenie takiego typu spraw na wstępie oceniamy czy mamy do czynienia ze zmianą stosunków i czy Klient ma wystarczające dowody na poparcie swoich twierdzeń.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych zobowiązanego i usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Czym są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego?

Są to wszystkie racjonalne koszty związane z wychowaniem dziecka. A więc zarówno podstawowe wydatki związane ze środkami higieny, wyżywieniem, czy ubiorem, a także dodatkowe – hobby, zainteresowania czy np. wyjazdy zagraniczne.

Co musi zawierać pozew o alimenty?

Pozew o alimenty musi spełniać wymogi ustawowe. A zatem określamy Sąd od którego pozew jest kierowany, strony postępowania, wartość przedmiotu sporu. Następnie wskazujemy między innymi nasze żądanie i wnioski dowodowe oraz uzasadnienie pozwu o alimenty.

Uzasadnienie pozwu o alimenty oraz złożenie wniosków dowodowych ma na celu „przekonanie” sądu  do naszych twierdzeń. Pamiętajmy, że sędzia zazwyczaj ma spore doświadczenia w takich sprawach, zatem jest w stanie oszacować koszty utrzymania dziecka w danym wieku. Warto jednak dokładnie udokumentować te potrzeby, które są nietypowe, np. drogie hobby, specjalistyczne leczenie, koszty związane z mieszkaniem itp. Nieprawidłowe przeprowadzenie postępowania dowodowego niweluje nasze szanse na wygraną.

Gdzie składamy pozew o alimenty?

Pozew składamy osobiście lub listownie do sądu rejonowego, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania pozwany lub według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli dziecka. Wybór należy do osoby składającej pozew.

Czy pozew o alimenty podlega opłacie sądowej?

Nie, taki pozew nie podlega opłacie sądowej.

 

W przypadku dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Kędzierzynie-Koźlu.

Nasi prawnicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotyczące powierzanej nam sprawy.