14 grudnia 2021

SĄDOWE STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Po śmierci bliskiej osoby konieczne jest uporządkowanie nie tylko jej rzeczy osobistych ale także spraw majątkowych związanych ze zgromadzonymi w ciągu życia dobrami. Często zdarza się, że spadkodawca pozostawia po sobie składniki majątkowe, których wartość może być znaczna.

Nierzadko mamy przy tym do czynienia z sytuacjami, że postępowanie spadkowe wiąże się z dużymi emocjami i konfliktem. I w takiej właśnie sytuacji stwierdzenie nabycia spadku odbywa się w sądzie.

Sąd na podstawie art. 1025 § 1 kodeksu cywilnego wydaje postanowienie stwierdzające nabycie spadku. Postępowanie to rozpoczyna się na wniosek osoby, która ma w tym interes. Do osób mających interes prawny należą:

 • spadkobiercy;
 • wierzyciele spadkodawcy;
 • uprawnieni do zachowku;
 • zapisobiercy (z zapisów zwykłych, jak i windykacyjnych);
 • wierzyciele spadkobiercy oraz zapisobiercy windykacyjnego;
 • osoby nie roszczące sobie praw do spadku, lecz zainteresowane wykazaniem faktu, że nie są spadkobiercami i nie ponoszą odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • wykonawca testamentu;

Postępowanie w sprawie o stwierdzenia nabycia spadku oraz przedmiotu zapisu windykacyjnego odbywa się w w trybie nieprocesowym.

Aby zainicjować przedmiotowe postępowania, należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

W przedmiotowej sprawie sąd bada w urzędu krąg spadkobierców, a takie ustala czy zmarły pozostawił po sobie testament. Jeśli spadkobierca pozostawił po sobie testament, sąd wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament znajduje się u niej.

W przypadku sporu co do ważności testamentu, sąd rozstrzyga taką kwestię w toku postępowania.

Zgodnie z art. 677 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd w postanowieniu stwierdzającym nabycie spadku jest obowiązany wymienić wszystkich spadkobierców, którzy nabyli spadek i określić wysokość przypadających im udziałów. Oprócz tego sąd stwierdza również nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego w postanowieniu poprzez wymienienie zarówno osoby zapisobiercy i przedmiotu zapisu.

Należy pamiętać, że w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie orzeka o niegodności dziedziczenia. Sąd nie jest również uprawniony do badania, jakie składniki wchodzą w skład spadku.

W tych sytuacjach należy wytoczyć osobne procesy.

Moja kancelaria adwokacka w Kędzierzynie-Koźlu specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa spadkowego. Nasi specjaliści pomogą Państwu między innymi w:

 • ustaleniu kręgu spadkobierców ustawowych i testamentowych
 • prowadzeniu postępowania w sprawie o stwierdzenia nabycia spadku;
 • prowadzeniu postępowań o niegodność dziedziczenia;
 • uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, lub uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia pod wpływem błędu.