16 lipca 2021

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

Wyobraźmy sobie taką sytuację (która nie należy do rzadkości): żona w trakcie formalnego jeszcze trwania związku małżeńskiego, pozostaje w nieformalnym związku z innym mężczyzna i zachodzi z nim w ciążę.

Jak będzie prawnie wyglądać sytuacja dziecka w takiej sytuacji? Domniemanie prawne.

Otóż zgodnie z przepisem art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Najprościej mówiąc, w świetle prawa, to mąż matki dziecka będzie wskazany w akcie urodzenia jako ojciec dziecka a nie jego biologiczny ojciec.

O tym, co należy zrobić dowiecie się Państwa w poniższym wpisie.

Co zrobić w sytuacji, gdy mąż nie jest ojcem biologicznym dziecka?

Domniemanie prawne, że dziecko pochodzi od męża matki uniemożliwia biologicznemu ojcu uznanie ojcostwa, nadanie dziecku jego nazwiska, wykonywanie przez niego władzy rodzicielskiej. W konsekwencji, ojciec dziecka nie ma żadnych praw i obowiązków wobec dziecka.

Koniecznym w takiej sytuacji jest podjęcie działań prawnych a mianowicie wszczęcie postępowania o zaprzeczenia ojcostwa męża matki.

Kto jest uprawniony do złożenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa?

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść matka, dziecko oraz mąż matki a w wyjątkowych sytuacjach prokurator.

Termin na złożenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa matka dziecka ma 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka a mąż matki w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tym, że dziecko się urodziło.

Upływ wskazanego terminu 6 miesięcy skutkuje tym, że ani matka ani ojciec nie będą mogli samodzielnie dochodzić zaprzeczenie ojcostwa.

Jednakże po upływie wskazanego terminu z wnioskiem takim należy zwrócić się do prokuratora. W takim wypadku, powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć prokurator.