16 lipca 2021

PRZYGOTOWANIE PROCESU FRANKOWEGO – OD CZEGO ZACZĄĆ?

W niniejszym wpisie po krótce poruszę temat, w jaki sposób przygotować się do procesu frankowego.

I wpis ten należy rozpocząć od wyjaśnienia kilku pojęć:

  • Konsument – zgodnie z art. 22(1) KC: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”. Innymi słowy, każda osoba, która podejmuje dane działanie nie w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, będzie konsumentem.
  • Klauzula abuzywna inaczej zwana niedozwolona,to taka klauzula, która w sposób nieprawidłowy kształtuje stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.
  • Kredyt indeksowany jest to taki rodzaj kredytu, w którym kwota kredytu była wyrażona w walucie polskiej. Dopiero w momencie wypłaty tej kwoty była ona przeliczana na walutę obcą – franka szwajcarskiego
  • Kredytu denominowanego to taki rodzaj kredytu, w którym kwota kredytu w umowie wyrażana była w walucie obcej – franku szwajcarskim, zaś dopiero w momencie wypłaty kwoty kredytu następowało jej przeliczenie na walutę polską.

Co powinniśmy zrobić na początku?

Decydując się na złożeniem pozwu w sprawie frankowej, w pierwszej kolejności należy dokonać analizy umowy kredytowej pod kątem zawartych w niej klauzul niedozwolonych.

Kolejno, konieczne będzie zwrócenie się do banku o uzyskanie informacji o np. kwocie wypłaconego kredytu wyrażona w złotych polskich oraz frankach szwajcarskich, kwocie dokonywanych spłat wyrażonych w złotych polskich oraz frankach szwajcarskich oraz oprocentowanie stosowane dla poszczególnych spłat.

Postępowania przedsądowe?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie sądowe powinno być poprzedzone próbą pozasądowego rozwiązania sporu.

Jakie dokumenty do pozwu?

Do złożenia pozwu niezbędną będą dokumenty dotyczące kredytu oraz zaświadczenie z banku zawierające informacje o jakich mowa powyżej.

Zdarzają się sytuacje, w których wymagana będzie większa liczna dokumentów. Będzie to miało miejsce w przypadku między innymi rozwodu współkredytobiorców, dochodzenia roszczenia przez spadkobierców.

Dlatego każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia.