16 lipca 2021

ZABEZPIECZENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM NA CZAS TRWANIA PROCESU

Niniejszy wpis postanowiłam napisać mając na uwadze jedną ze spraw, w której występowałam w charakterze pełnomocnika strony postępowania. I w tym miejscu apeluję do rodziców, aby nie angażowali dzieci w konflikty jakie mają miejsce między nimi.

Założeniem tego artykułu jest okoliczność, że obiektywnie nie jest zagrożone dobro dziecka ze strony rodziców.

I zacząć muszę od tego, że niestety, niejednokrotnie zdarzają się sytuację, w których jeden z rodziców lub oboje zapominają o tym, że dziecko potrzebuje obojga rodziców. Potrzebuje kontaktu z obojgiem rodziców, niezależnie, czy żyją oni wspólnie, czy w rozłączeniu.

Kontakty to prawo i obowiązek każdego z rodziców

Kontakty dziecka z rodzicami są prawem każdego dziecka, jak i prawem i obowiązkiem każdego z rodziców.

Kiedy jednak pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktów, dziecko często schodzi na dalszy plan. Rodzice przestają szanować prawo dziecka do kontaktów z drugim rodzicem.

Kontakty z dzieckiem w świetle prawa

Na wstępie należy podkreślić, że prawo rodzica do kontaktu z dzieckiem jest prawem niezależnym od władzy rodzicielskiej. Utrzymywanie kontaktów między dzieckiem a jego rodzicami jest ich wspólnym uprawnieniem. Jest także obowiązkiem rodziców.

W myśl art. 113 § 2 k.r.o kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności:

 • przebywanie z dzieckiem,
 • odwiedziny, spotkania,
 • zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu
 • bezpośrednie porozumiewanie się,
 • utrzymywanie korespondencji,
 • porozumiewanie się na odległość (np. rozmowy telefoniczne),
 • korzystanie komunikacji elektronicznej (np. wideo rozmowy).

Rolą rodziców jest, aby uregulowali sposób kontaktowania się z dzieckiem kierując się wyłącznie dobrem dziecka, uwzględniając także jego wolę oraz rozsądne życzenia.

Porozumienie rodzicielskie

Zachęcam klientów mojej kancelarii adwokackiej w Kędzierzynie-Koźlu do zawierania porozumienia rodzicielskiego między innymi w tym zakresie. Takie porozumienie pozwala nam szeroko uregulować kwestię sposobu kontaktu rodzica z dzieckiem.

Gdy jednak brak jest takiego porozumienia, kwestię kontaktów rozstrzyga Sąd opiekuńczy. Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

Bardzo często moi klienci informuję mnie, że drugi z rodziców uniemożliwia mu kontakt z dzieckiem i pytają co należy zrobić, albowiem proces sądowy będzie trwał długo a czasami bardzo długo.

W takiej sytuacji polecam swoim klientów złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów na czas procesu.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów

Taki wniosek może być złożony w piśmie procesowym wszczynającym postępowanie, w odpowiedzi na pozew jak i może być złożony w trackie trwania procesu.

Sąd Okręgowy zabezpiecza kontakty w trakcie procesu rozwodowego. Sąd Rejonowy Wydział Rodzinnych i Nieletnich w pozostałych sprawach rodzinnych.

Treść wniosku zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania procesu powinien spełniać wymagania pism procesowego. Powinien on zawierać między innymi:

 • Oznaczenie Sądu, do którego pismo jest kierowane
 • Oznaczenie Stron postępowania
 • Rodzaj pisma
 • Określenie żądania czyli sposób zabezpieczenia kontaktów
 • Uzasadnienie i umotywowanie wniosku

W przypadku, gdy wniosek jest składany w trakcie postępowania pismo powinno zawierać sygnaturę sprawy.

Opłata od wniosku

Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 100,00 zł, chyba że został złożony w pierwszym piśmie procesowym.

Wykonalność orzeczenia

Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów jest wydawane na czas trwania procesu. Orzeczenie takie jest natychmiast wykonalne. Jednakże stronie niezadowolonej z orzeczenia przysługuje prawo do wniesienia zażalenia od wydanego postanowienia Sądu.