10 marca 2021

JAK NAPISAĆ POZEW ROZWODOWY

Czasami zmuszeni jesteśmy podjąć trudną decyzję o rozstaniu i skierowaniu sprawy o rozwód do sądu. Czasami decyzja ta jest podejmowana wspólnie przez małżonków, czasami zaś zostaje podjęta wyłącznie przez jednego z nich. To w jakich okolicznościach rozstają się małżonkowie, ma bezpośredni wpływ na to, czy złożymy pozew o rozwód z orzekaniem o winie, czy pozew o rozwód bez orzekania o winie. Podobnie, relacje małżonków mają wpływ na dalsze uzgodnienia, takie jak władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dziećmi.

W naszej kancelarii adwokackiej w Kędzierzynie-Koźlu mogą Państwo uzyskać pomoc prawną w formie porady prawnej o tym w jaki sposób samodzielnie sporządzić pozew o rozwód, jak również  zlecić nam reprezentację Państwa podczas rozprawy sądowej. W przypadku powierzenia adwokatowi Państwa sprawy, nie muszą się Państwo martwić w jakiś sposób napisać pozew o rozwód, do jakiego sądu złożyć pozew rozwodowy, albowiem to adwokat z naszej kancelarii, po uprzedniej rozmowie z klientem, zajmuje się wszystkim.

Zakładając, że małżonkowie podejmują wspólnie decyzję o rozwodzie bez orzekania o winie i potrafią się porozumieć w kwestii władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dziećmi, sprawa rozwodowa co do zasady powinna przebiec sprawnie. Należy mieć jednak na uwadze, że strony mogę zmienić swoje stanowisko.

Kiedy możemy wnieść pozew o rozwód?

Po spełnieniu przesłanek określonych w art. 56 k.r. i o. każdy z małżonków może żądać w toku postępowania sądowego rozwiązania małżeństwa przez rozwód. A zatem jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie

Sąd orzekający rozwód orzeka również o tym, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, tj. czy wina leży wyłącznie po stronie jednego małżonka czy też może po obu stronach. Wyjątek od tej zasady przewiduje art. 57 § 1 k.r. i o., zgodnie z którym na zgodny wniosek stron, sąd nie orzeka o winie w rozkładzie pożycia.

Inne rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym

Zgodnie z art. 58 § 1 k.r. i o. w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o tym, w jakiej wysokości każdy z małżonków będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Do jakiego sądu złożyć pozew rozwodowy?

Zgodnie z art. 41 k.p.c. sądem miejscowo właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Treść pozwu rozwodowego – co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Pisząc samodzielnie pozew rozwodowy musimy mieć na uwadze przepisy dotyczące wymogów formalnych pism procesowych. Zgodnie z art. 126 § 1 i 2 k.p.c. jeśli pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
  2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  3. oznaczenie rodzaju pisma;
  4. osnowę wniosku lub oświadczenia;
  5. w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
  6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  7. wymienienie załączników.

Zgodnie z art. 162 § 2 kpc pismo powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

  1. oznaczenie miejsca zamieszkania oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron;
  2. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)

Należy pamiętać, że do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.

Treść uzasadnienie pozwu o rozwód

W treści uzasadnienia pozwu o rozwód opisujemy między innymi w jaki sposób doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia stron. Ponadto podajemy informacje o małoletnich dzieciach stron, kosztach ich utrzymania, a także uzasadniamy wniosek w zakresie władzy rodzicielskiej.

Czy strona może zmienić stanowisko przy rozwodzie?

Składając pozew o rozwód bez orzekania o winie należy mieć na uwadze, że żądanie zaniechania orzekania o winie rozkładu pożycia może zostać przez każdą ze stron cofnięte na każdym etapie postępowania rozwodowego, w tym również w toku postępowania apelacyjnego.

Dlatego udział adwokata w sprawie rozwodowej daje swego rodzaju bezpieczeństwo klientowi, w sytuacji nieoczekiwanej zmiany stanowisko jednego z małżonków.

Dzięki doświadczeniu adwokatów w naszej kancelarii adwokackiej w Kędzierzynie-Koźlu, pełnomocnik potrafi odpowiednio zareagować, aby uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych.

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Zaniechanie orzekania o winie w procesie rozwodowym znacznie przyspiesza i ułatwia rozwiązanie małżeństwa, albowiem postępowanie dowodowe w takim przypadku ogranicza się jedynie do stwierdzenia całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego. Orzeczenie o winie może mieć bezpośredni wpływ na długość procesu.

Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód, zgodnie z art. 3 w zw. z art. 10 w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 785) wynosi 600 zł.

 

W celu uzyskania porady prawnej lub zlecenia prowadzenia sprawy, zapraszamy do kontaktu z adwokatem z naszej kancelarii w Kędzierzynie-Koźlu.