16 grudnia 2020

ROZWÓD A SEPARACJA – PODSTAWOWE RÓŻNICE

Doskonale wiemy, jak trudne jest podjęcie decyzji związanej z ustaniem związku małżeńskiego. Wielu naszych klientów powierzając nam swoje sprawy zadawało pytania „co powinienem/powinnam zrobić w mojej sytuacji”. Oczywiście nie jesteśmy w stanie podjąć tej decyzji za klienta, jednak zawsze przestawiamy czym należy się kierować podejmując tak ważną w życiu decyzję.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że rozwód ma ten skutek, że Sąd rozwiązuje związek małżeński stron. Separacja zaś ma ten skutek, że czasowo uchyla wspólnotę małżeńską, a zatem nie ma charakteru trwałego.

Odmienne są również przesłanki do orzeczenia rozwodu i separacji.

Rozpoczynając od rozwodu. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Warunkiem orzeczenia rozwodu jest poza zupełnym i trwałym rozkładem pożycia, jest ustalenie że nie zachodzi:

  1. sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków;
  2. sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego;
  3. niedopuszczalność żądania rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód.

Przesłanka pozytywna rozwodu zostaje spełniona wówczas, gdy rozkład pożycia jest trwały i zupełny. Rozkład ma charakter zupełny, jeżeli ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze małżonków. Zachowanie co najmniej jednej z więzi, np. gospodarczej, sprawia, że nie można mówić o pozytywnej przesłance orzeczenia rozwodu. Podobnie istnienie więzi cielesnej, mimo braku więzi duchowej i gospodarczej, świadczy o tym, że rozkład pożycia nie ma charakteru zupełnego, a powództwo rozwodowe powinno zostać oddalone.

Często, gdy rozwodzą się małżeństwa o krtótkim stażu, powstaje pytanie, czy okres od zawarcia małżeństwa do czasu kiedy rozpoczął się rozkład pożycia małżonków ma znaczenie. I co do zasady pozostaje to bez wpływu na stwierdzenie przesłanki pozytywnej.

Orzekając rozwód, sąd orzeka również, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

To czy strona winna wnosić o rozwód z orzeczeniem o winie jest sprawą indywidualną, zaś oceny winy dokonuje się w konkretnym stanie faktycznym.

W przypadku separacji, w porównaniu do instytucji rozwodu pozytywna przesłanka separacji jest mniej rygorystyczna. Do orzeczenia separacji konieczne jest bowiem wystąpienie zupełnego rozkładu pożycia, który nie musi być, jak w wypadku rozwodu, trwały.
Odmienne są również przesłanki negatywne. W odróżnieniu od rozwodu orzekanie separacji ograniczone jest tylko dwiema negatywnymi przesłankami:

  1. sprzecznością z dobrem wspólnych małoletnich dzieci oraz
  2. sprzecznością z zasadami współżycia społecznego.

Doskonale wiemy, jak trudne dla naszych Klientów są takie sprawy. Już samo podjęcie decyzji o rozwodzie, separacji, czy otrzymanie już pozwu rodzi wiele pytań. Na wszystkie nurtujące Państwa pytania uzyskacie Państwo odpowiedź od naszych specjalistów.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Małgorzata Pokrywka

KONTAKT