26 marca 2021

SPRAWA ROZWODOWA BEZ ROZPRAWY

Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego przeprowadzona w 2019r. wprowadziła możliwość przesłuchania stron/świadka na piśmie. Zaś sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała, że część spraw np. o rozwód odbywa się bez konieczności obecności stron w sądzie.

Jak uzyskać rozwód bez konieczności stawienia się w sądzie?

O tym czy sprawa zostanie skierowana na posiedzenie niejawne należy do sądu. Skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne oznacza, iż Sąd nie widzi możliwość zakończenia sprawy bez wyznaczenie rozprawy i wzywania stron do sądu.

Z doświadczenia adwokatów z naszej kancelarii wynika, że strony kierują sprawę na posiedzenie niejawne zazwyczaj w sprawach, gdy rozwód następuje na zgody wniosek stron, bez orzekania o winie, gdy strony zgodne są w zakresie władzy rodzicielskiej, ustaleniu kontaktów i alimentów.

Wyrok na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron.

Wyrok może zapaść na posiedzeniu niejawnym, po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi do akt oraz zeznaniami stron na piśmie.

Czy wyrok rozwodowy wydany na posiedzeniu niejawnym zostanie doręczony stronom?

Tak. Sąd z urzędu doręczy stronom wyrok, a termin do ewentualnego zaskarżenia orzeczenia będzie biegł od doręczenia wyroku.

Czy strona ma możliwość, aby nie zgodzić się na rozwód bez rozprawy?

Strona, która nie zgadza się na skierowanie jego sprawy na posiedzenie niejawne, może w terminie 7 dnia od doręczenia zarządzenia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne zgłosić sprzeciw na piśmie. W przypadku nie zgłoszenia sprzeciwu we wskazanym terminie, uznaje się, że strona zgadza się na takie rozwiazanie.

Jak przebiega sprawa rozwodowa na posiedzeniu niejawnym?

Warunkiem zakończenia sprawy rozwodowej na posiedzeniu niejawnym jest złożenie przez strony zeznań na piśmie.

Sąd wysyła do strony formularze zeznań na piśmie, zobowiązując od jego wypełnienia i doręczenia do siedziby sądu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W sytuacji zeznań na piśmie strona zobowiązana jest do podpisania tekstu przyrzeczenia.

Jak wypełnić formularz zeznań na piśmie?

Formularz zeznań na piśmie należy wypełnić zgodnie z zaleceniami na nim wskazanymi.

Z doświadczenia adwokatów naszej kancelarii wynika, że niejednokrotnie strony mają problem od odpowiedzią na niektóre pytania.

W takiej sytuacji zapraszamy do kancelarii w celu uzyskania porady prawnej.