16 grudnia 2020

UTRUDNIONE KONTAKTY Z DZIECKIEM ZE WZGLĘDU NA KORONAWIRUSA

Niestety liczba przypadków ograniczania kontaktów z dzieckiem – z powodu strachu lub konfliktu – znacznie wrosła. Ogólna sytuacja epidemiczna często jest powodem, dla których rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem, odmawia drugiemu rodzicowi prawa do kontaktu. Należy jednak pamiętać, że przepisy prawa – ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy – stanowią, że rodzice oraz ich dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów, niezależnie od przysługującej im władzy rodzicielskiej.

W obecnych czasach w pierwszej kolejności powinniśmy kierować się wyłącznie dobrem dziecka i dbałością o jego życie i zdrowie. Należy w konkretnej sytuacji odpowiedzieć sobie na pytanie, czy kontakt dziecka z rodzicem, który nie sprawuje na co dzień osobistej opieki nad dzieckiem nie zagraża dobru dziecka. W sytuacji, gdy osobisty kontakt stanowiłby zagrożenie dla dziecka, rodzice winni podjąć rozmowy o tymczasowej zmianie sposobu wykonywania kontaktów. Warta rozważenia jest wówczas zmiana sposoby kontaktu z osobistego na ten za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Może jednak zdarzyć się tak, że sytuacja epidemiczna, będzie wykorzystywana przez jednego z rodziców, aby utrudnić drugiemu kontakt z dzieckiem.

18 kwietnia br. weszła w życie regulacja – art. 92 tarczy 2-, zgodnie z którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wniosek o udzielenie lub zmianę zabezpieczenia w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego i na posiedzeniu niejawnym. Warunkiem jest oczywiście to, że takiej możliwości nie wyklucza całokształt okoliczności sprawy.
Przed 18 kwietnia 2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd rozpoznawał wniosek o zabezpieczenie jedynie po przeprowadzeniu rozprawy. Wskazany wyżej przepis art. 92 stwarza możliwość reagowania w sytuacjach, gdy z powodu sporu rodzice nie są w stanie osiągnąć porozumienia w przedmiocie zmiany sposobu odbywania kontaktów. Wskazana procedura ma na celu przyspieszenie rozpoznawania takich wniosków, albowiem sąd ma tydzień na rozpoznanie takiego wniosku licząc od daty jego wpłynięcia do sądu.

Należy jednak pamiętać, iż poza wystąpieniem do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie kontaktów, pomocą służą nam przepisy art. 598[15] , art.598[16] i art. 598[22] Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowią one o tym, że brak realizacji kontaktów może prowadzić do wszczęcia odpowiedniego postępowania, a następnie nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów, sąd opiekuńczy, uwzględniając jej sytuację majątkową może zagrozić jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem. Zaś, gdy strona, na którą nałożono taki obowiązek nadal utrudnia kontakty, sąd ma możliwość nakazać zapłatę tej kwoty.

Reasumując obecna sytuacja epidemiczna sama w sobie nie jest przesłanką do tego, aby kontakty z dzieckiem nie mogły się odbyć.

W przypadku wątpliwości lub pytań zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Małgorzata Pokrywka
KONTAKT